Tính năng contactless hoạt động tương đối phức tạp và bị cản trở tín hiệu với các vật liệu làm từ kim loại vì thế thẻ phôi thép rất hạn chế đối với tính năng thanh toán không tiếp xúc.

Ngoài ra tính năng contactless vẫn có nhiều bất cập và kém bảo mật vì có thể dễ dàng bị mất tiền khi người khác cố tính sử dụng thiết bị đọc thẻ không chạm để thực hiện thanh toán trái phép trên thẻ của bạn.

Tuy nhiên bạn vẫn có thể cài đặt tính năng thanh toán không tiếp xúc trên Apple Pay, Samsung Pay,… để có thể sử dụng tính năng này.