Để hoàn tất quá trình nâng cấp thẻ phôi nhựa thành phôi thẻ thép, ICOCUS cần di chuyển chip EMV & dải từ trên phôi thẻ nhựa sang phôi thẻ thép để thẻ mới có thể hoạt động, chúng tôi sẽ gửi trả lại cho bạn cả 2 thẻ sau khi nâng cấp thành công.

Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn khi nhận được thẻ của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn tạm khóa thẻ trước khi vận chuyển và ưu tiên sử dụng dịch vụ vạn chuyển chuyên nghiệp có thể theo dõi được vận đơn và tránh mọi trực trặc có thể phát sinh.