Bước 1: Tiến hành đặt hàng và gửi yêu cầu hoặc thiết kế của bạn.

Bước 2: Vận chuyển phôi thẻ nhựa cần nâng cấp cho chúng tôi.

Bước 3: Nhận lại phôi thẻ nhựa cũ và thẻ phôi thép mới và tiếp tục sử dụng.