Bước 1: Bạn có thể đặt đơn trực tiếp tại website hoặc đặt đơn qua kênh live chat với bộ phận sales.

Bước 2: Gửi thiết kế của bạn hoặc bất cứ yêu cầu thiết kế nào bạn mong muốn.