Được! Đối với tất cả đơn hàng, ICOCUS đều xác nhận mẫu xem trước bằng 3D của thẻ theo đúng màu sắc, hiệu ứng bề mặt, thiết kế và thông tin khách hàng muốn hiển thị.