Không! ICOCUS sẽ luôn luôn miễn phí chi phí thiết kế dù là bạn chọn thiết kế trên Bộ Sưu Tập sẵn có hoặc yêu cầu thiết kế theo ý tưởng riêng của bạn vì vậy đừng ngần ngại liên hệ để gửi ý tưởng của bạn.