Tất nhiên! Bạn có thể gửi thiết kế bạn mong muốn để khắc lên thẻ, hoặc thậm chí chỉ là hình ảnh hoặc logo của bạn, ICOCUS luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.