Đối với trụ ATM, hầu hết các trụ ATM đều đọc thẻ qua dải băng từ nên thẻ nhựa gốc của bạn vẫn sử dụng được sau quá trình nâng cấp sang thẻ mới.

Đối với máy cà thẻ, vẫn có thể sử dụng khi sử dụng tính năng quẹt dải băng từ, tính năng đọc từ chip EMV sẽ không hoạt động vì chip EMV đã di chuyển sang phôi thẻ thép mới.

ICOCUS khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ nhựa gốc của bạn trong các máy ATM để hạn chế rủi ro kẹt thẻ.