Các điều khoản sau đây (“Điều khoản dịch vụ”) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng, dịch vụ ICOCUS cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào (gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ kết nối với cửa hàng trực tuyến ICOCUS của bạn (“Tài khoản ICOCUS”) và tập trung các cuộc trò chuyện của khách hàng, các cuộc trò chuyện giữa Nhân viên và các hoạt động tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, các chiến dịch quảng cáo cho các nền tảng truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và giao tiếp với khách hàng. Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Công nghệ ICOCUS và các Chi nhánh của chúng tôi (được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “ICOCUS”), trong đó “Chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, đều được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Công ty Cổ phần Công nghệ ICOCUS. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải có cửa hàng trực tuyến ICOCUS đang hoạt động (“Tài khoản ICOCUS”). Khi chúng tôi viết “bạn” hoặc “của bạn”, chúng có nghĩa là chủ sở hữu, đại lý hoặc nhân viên của Tài khoản ICOCUS đăng ký Dịch vụ.

Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi ICOCUS hoặc các Chi nhánh của chúng tôi. Bằng cách đăng ký Dịch vụ hoặc đặt hàng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại đây.

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn.

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm Điều khoản Dịch vụ của ICOCUS, Chính sách bảo mật của ICOCUS trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ.

Định nghĩa

Nội dung của khách hàng có nghĩa là tất cả thông tin và dữ liệu (bao gồm văn bản, cuộc trò chuyện của khách hàng, cuộc trò chuyện của nhân viên, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh và tài liệu) hoặc bất kỳ nội dung nào khác ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào do bạn cung cấp hoặc thay mặt bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin và dữ liệu có sẵn trong Tài khoản ICOCUS của bạn, nó có thể bao gồm thông tin hoặc dữ liệu từ Nền Tảng Được Hỗ Trợ được cài đặt trên Tài khoản ICOCUS của bạn.

Tài khoản ICOCUS

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn có thể (không cần nếu không có nhu cầu) đăng nhập thông tin Tài khoản ICOCUS của bạn, bao gồm địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác được xác định là bắt buộc. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản ICOCUS của mình. Việc bạn không duy trì thông tin tài khoản ICOCUS chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm cả việc có phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc đã hết hạn trong hồ sơ với ICOCUS, có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản ICOCUS của bạn và/hoặc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Là người dùng Tài khoản ICOCUS, bạn cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật của ICOCUS, và bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác. Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản Dịch vụ ICOCUS, Chính sách bảo mật, các thỏa thuận sẽ chỉ áp dụng theo thứ tự sau trong phạm vi cần thiết để giải quyết bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào: Điều khoản dịch vụ ICOCUS, Chính sách bảo mật ICOCUS, các thỏa thuận.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch vụ sẽ có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu lưu trữ cho Tài khoản ICOCUS của bạn, bao gồm thông tin từ các Nền tảng được hỗ trợ. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với Tài khoản ICOCUS của mình và bạn đồng ý duy trì tính bảo mật và bí mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản ICOCUS của bạn mọi lúc. Bạn phải thông báo kịp thời cho ICOCUS nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào, bao gồm bất kỳ tổn thất, mất cắp, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép Tài khoản ICOCUS, tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. ICOCUS không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không duy trì tính bảo mật của Tài khoản ICOCUS và/hoặc mật khẩu của bạn.

Nếu Tài khoản ICOCUS của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ cũng sẽ bị chấm dứt.
Nếu bạn đăng ký Dịch vụ thay mặt cho chủ lao động của bạn, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền sử dụng Dịch vụ, bao gồm kết nối Tài khoản ICOCUS của bạn với Dịch vụ và ràng buộc chủ sử dụng lao động của mình với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản chung

Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn thông qua Trung tâm liên lạc ICOCUS (https://icocus.com/contact).

Dịch vụ hiện chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi và chỉnh sửa có liên quan tại chính trang này và các sửa đổi đó đối với Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực kể từ ngày đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản Dịch vụ sửa đổi được đăng cấu thành việc bạn đồng ý và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Dịch vụ, đừng tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực pháp lý mà bạn hoạt động.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ khi vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ Nền tảng được Hỗ trợ nào mà bạn có thể sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Nếu chúng tôi được thông báo về việc bạn vi phạm các điều khoản của Nền tảng được hỗ trợ, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, ICOCUS không chịu trách nhiệm giám sát, thực thi hoặc đảm bảo bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Các Nền tảng được hỗ trợ hoặc Các Dịch vụ của Bên thứ ba khác, như được nêu chi tiết hơn trong Mục 6 và 7 dưới đây.

Bạn đồng ý không tái dựng, nhân bản, sao chép, mua bán, hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được mua công cụ tìm kiếm hoặc từ khóa trả tiền cho mỗi nhấp chuột khác (chẳng hạn như Google Ads), nhãn hiệu hoặc tên miền sử dụng nhãn hiệu của ICOCUS và/hoặc biến thể hay lỗi chính tả của chúng.

Quyền hạn của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm hoặc bớt các tính năng, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc chấm dứt Tài khoản ICOCUS của bạn hay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ/ bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc chấm dứt Tài khoản ICOCUS của bạn hay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền từ chối Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa mà không cần thông báo bất kỳ Nội dung hoặc Nhận xét của Khách hàng nào (như được định nghĩa trong Mục 11) mà chúng tôi xác định là bất hợp pháp theo quyết định riêng của chúng tôi như xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ, được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến Dịch vụ.

Việc lạm dụng bằng lời nói hoặc bằng văn bản dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các mối đe dọa lạm dụng hoặc trả thù) đối với bất kỳ nhân viên, thành viên ICOCUS nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ ngay lập tức.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ, cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý, phạm vi pháp lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho các đối thủ cạnh tranh của bạn và không hứa hẹn độc quyền trong bất kỳ phân khúc thị trường cụ thể nào. Bạn cũng phải chấp nhận và đồng ý rằng nhân viên và nhà thầu của ICOCUS cũng có thể sử dụng Dịch vụ và họ có thể cạnh tranh với bạn, mặc dù họ có thể không sử dụng thông tin bí mật của bạn khi làm như vậy.

Sở hữu trí tuệ

Bạn cấp cho ICOCUS một giấy phép có giới hạn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không có quyền cấp giấy phép phụ, để truy cập, sử dụng, tái sản xuất, phân phối điện tử, truyền tải, thực hiện, định dạng, hiển thị, lưu trữ, và lập danh mục Nội dung khách hàng với mục đích hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ và cung cấp Dịch vụ cho bạn. ICOCUS cũng có thể sử dụng Nội dung khách hàng cho mục đích hỗ trợ và phát triển trang web hoặc các ứng dụng ICOCUS, với điều kiện là khi làm như vậy, ICOCUS sẽ chỉ được sử dụng Nội dung khách hàng một cách ẩn danh và tổng hợp. Chỉ tuân theo giấy phép giới hạn được cấp rõ ràng ở đây, bạn sẽ giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Nội dung khách hàng và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ trao cho ICOCUS bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với Nội dung của khách hàng.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung khách hàng mà bạn tải lên, xuất bản, hiển thị, liên kết đến hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ và bạn đồng ý rằng ICOCUS chỉ cho phép phân phối và xuất bản trực tuyến Nội dung Khách hàng. ICOCUS sẽ không xem xét, chia sẻ, phân phối hoặc tham khảo bất kỳ Nội dung khách hàng nào trừ khi được cung cấp ở đây, như được quy định trong Chính sách bảo mật của ICOCUS hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Bất kể những điều đã nói ở trên, ICOCUS vẫn có quyền xóa bất kỳ Nội dung Khách hàng nào được tải lên mà chúng tôi cho là vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, theo quyết định riêng của mình.

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ phần mềm, tài liệu, thiết kế, ứng dụng, trang web, công cụ và sản phẩm liên quan nào, và bất kỳ sửa đổi, cải tiến và cập nhật nào trong đó, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó chỉ thuộc sở hữu của ICOCUS.

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

ICOCUS cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn và thông tin cá nhân của khách hàng của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý rằng việc ICOCUS thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân này được tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải tuân thủ luật pháp của khu vực hoặc quốc gia của bạn.

Các cách sử dụng bị cấm

Ngoài các điều cấm khác như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm gửi Nội dung khách hàng hoặc sử dụng Dịch vụ:

 • Nhằm vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang hoặc địa phương nào;
 • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
 • Tải lên hoặc truyền tải từ Dịch vụ bất kỳ dữ liệu, tệp, phần mềm hoặc liên kết nào có chứa hoặc chuyển hướng đến vi-rút, Trojan horse, sâu máy tính hoặc thành phần có hại khác;
 • Quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật;
 • Truyền bá thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm;
 • Để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại hoặc phá hoại nào khác;
 • Thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác;
  để gửi thư rác, tấn công mạng như: phishing, pharming, pretext, spider, crawl hoặc scrape;
 • Cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào;
 • Can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web, ứng dụng liên quan nào, hoặc trang web, ứng dụng khác hoặc Internet;
 • Cố gắng đảo ngược thiết kế, đảo ngược biên dịch, hack, vô hiệu hóa, can thiệp, tháo rời, sao chép hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ;
 • Nhằm xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch vụ.
Tuyên bố từ chối bảo hành & giới hạn trách nhiệm pháp lý

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ICOCUS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH KẾT QUẢ HOẶC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI CHO TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TÍN NHIỆM, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC G Y RA TỪ SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BỞI VÌ MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH KẾT QUẢ HOẶC PHÁT SINH THÊM, TRONG CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIỮ ICOCUS, CÁC CHI NHÁNH, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA NÓ KHÔNG BỊ THIỆT HẠI KHỎI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, TỔN THẤT, THIỆT HẠI, HÌNH PHẠT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CHI PHÍ, BAO GỒM CHI PHÍ LUẬT SƯ, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC BẢN CHẤT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI:

 • CÁO BUỘC RẰNG NỘI DUNG KHÁCH HÀNG HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ X M PHẠM HOẶC VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ , QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC CÁC QUYỀN KHÁC CỦA BÊN THỨ BA HOẶC VI PHẠM LUẬT HIỆN HÀNH;
 • PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY HOẶC CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐỀ CẬP THAM CHIẾU;
 • PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA HOẶC MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA; HOẶC
 • CÁO BUỘC RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC TẠO ĐIỀU KIỆN TRUYỀN TẢI THÔNG QUA DỊCH VỤ VI PHẠM LUẬT HIỆN HÀNH.

VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH.

ICOCUS KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG

 • KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY;
 • CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC THU ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

BẤT KỲ SỰ PHỤ THUỘC NÀO VÀO TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ ĐỀU LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

ĐÔI KHI THÔNG TIN CÓ SẴN TRONG DỊCH VỤ CÓ THỂ CÓ LỖI ĐÁNH MÁY, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC THIẾU SÓT CÓ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ TẢ SẢN PHẨM, GIÁ CẢ, KHUYẾN MÃI, ƯU ĐÃI, PHÍ VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM, THỜI GIAN VẬN CHUYỂN VÀ TÌNH TRẠNG TỒN KHO.

CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI HOẶC LÀM RÕ THÔNG TIN TRONG DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THÔNG TIN GIÁ CẢ, TRỪ KHI PHÁP LUẬT YÊU CẦU. KHÔNG CÓ NGÀY CẬP NHẬT MỚI CỤ THỂ NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG DỊCH VỤ, THỂ HIỆN RẰNG TẤT CẢ THÔNG TIN TRONG DỊCH VỤ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT.

Luật điều chỉnh

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào mà theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh bởi và hướng dẫn theo luật pháp Việt Nam khi được hướng dẫn và yêu cầu.

Tính nghiêm trọng

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này được tòa án có thẩm quyền xác định là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép, phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản dịch vụ này và quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Chấm dứt thỏa thuận

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc bởi chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ nữa, bạn có thể chấm dứt Tài khoản ICOCUS của mình theo các điều khoản hiện hành. Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi bạn không thực hiện được, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và do đó có thể từ chối cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ, Tài khoản ICOCUS của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Các nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán, nếu có) và các khoản nợ phát sinh trước ngày chấm dứt dịch vụ sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này cho tất cả các mục đích.

Từ bỏ quyền và Thỏa thuận Toàn Bộ

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được tích hợp trong các Điều khoản Dịch vụ này hoặc được chúng tôi đăng tải liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, trao đổi và đề xuất trước đây hoặc cùng thời điểm, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ).